Przejdź do treści

RODO

Czym są dane osobowe

Dane osobowe, zgodnie z art. 4 RODO, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi jest Państwa adres IP (tzw. adres publiczny). Wskazane dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, z których Państwo korzystają odwiedzając naszą stronę internetową.

Podstawa i cel przetwarzania

Zgodnie artykułem 6 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeśli został spełniony przynajmniej jeden warunek wskazany w tej normie. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci adresu IP jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, jako administratora tych danych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Uzasadniony interes, o którym mowa powyżej, obejmuje dokonanie pomiarów statystycznych w zakresie ruchu naszego serwisu internetowego poprzez narzędzie dostarczane przez Google o nazwie Google Analytics Solutions.

Państwa dane w powyższym zakresie będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli do czasu istnienia naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci adresu IP jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Szczygieł z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Międzyborskiej 48, e-mail: adwokat@kancelariaszczygiel.pl

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe w postaci adresu IP nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem firmie Google, celem realizacji usługi statystycznej Google Analytics Solutions. Firma Google dostosowała swoje regulacje do wymagań RODO.

Państwa uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, który będzie dotyczył Państwa danych osobowych: sprostowania danych; usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenia przetwarzania dostępu do danych; przeniesienia danych do innego administratora danych lub do innego kraju (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie między innymi od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Jak zablokować Google Analytics abyśmy nie mogli zbierać Państwa danych osobowych w postaci adresu IP?

Firma Google dostosowując się do wymagań RODO opracowała narzędzie zapobiegjące wykorzystywaniu Państwa danych w Google Analytics w postaci dodatku do przeglądarki internetowej blokujący kod JavaScript Google Analytics. Aby wyłączyć przesyłanie informacji, proszę pobrać i zainstalować ten dodatek w swojej przeglądarce. Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox i Opera. Będzie on działać w przeglądarce, gdy zostanie wczytany i uruchomi się poprawnie. W przeglądarce Internet Explorer należy włączyć pliki cookie innych firm. Więcej o rezygnacji i prawidłowym instalowaniu dodatku znajdą Państwo pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych wykorzystywanych przez nas bowiem mamy prawnie uzasadniony w tym interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według RODO uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w przypadku, jeśli przetwarzanie tych danych stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.